top of page
  • Martina Mašlárová

Štúdium divadla je pre všetkých. VŠMU pozýva na dni otvorených dverí

Prečítajte si, aké odbory ponúka divadelná fakulta.

Divadelnú fakultu Vysokej školy múzických umení verejnosť neraz vníma najmä ako školu, na ktorej sa svojmu remeslu učia mladí herci a herečky.


Naša fakulta však poskytuje priestor pre omnoho rozmanitejšie spektrum talentov. Výtvarné cítenie, záľuba v písaní, kritické myslenie, organizačné schopnosti, manuálne zručnosti, znalosť cudzích jazykov, hlasové dispozície, pozorovací talent či bohatá imaginácia – to všetko môže byť predpokladom pre štúdium divadla. Aj vaše štúdium.


Na rozdiel od veľkých univerzít je VŠMU skôr školou komunitného typu, ktorej cieľom je naučiť študentov a študentky všetkých špecializácií spolupracovať. Výsledkom ich práce by totiž malo byť divadelné dielo so všetkým, čo k tomu patrí – od dramaturgicko-režijnej interpretácie cez scénografiu, kostýmy, svetelný dizajn po herecké výkony, a to všetko produkčne zastrešené a kriticky reflektované, či už ide o činohernú, alebo bábkovú inscenáciu.


Študenti a študentky sa to všetko učia pod vedením významných osobností divadla – pedagógmi a pedagogičkami sú napospol renomovaní tvorcovia a tvorkyne, ale aj teatrológovia a teatrologičky.


Počas (štandardne) troch bakalárskych a dvoch magisterských rokov štúdia čaká tých, ktorí úspešne zvládnu prijímacie pohovory, okrem praktickej aj teoretická príprava – poznanie dejín a teórie drámy a divadla je totiž nevyhnutným predpokladom aj pre rozvoj umeleckého vnímania.


Výhodou štúdia je však minimum masových prednášok – kľúčový je bezprostredný kontakt a komunikácia študentov medzi sebou a s pedagógmi v menších študijných skupinách.


Hoci záujem o divadlo patrí k všeobecným predpokladom pre štúdium na Divadelnej fakulte, prihlásiť sa môžete aj bez predošlej praktickej skúsenosti s ním.


O podrobnostiach prijímacích pohovorov sa dozviete na webstránke fakulty – df.vsmu.sk alebo počas novembrových dní otvorených dverí, v rámci ktorých môžete navštíviť aj ostatné fakulty VŠMU.


Viac na www.sme.sk

bottom of page