top of page
  • Kristián Kohút

Len talent nestačí, v umení platí, že príležitosť je nad zlato. V tanci aj dvojnásobne

V Balete SND dávame priestor pôvodnej tvorbe.

Choreografia K. Paulin vo Fashion Ballet ´22, foto Juraj Žilinčár

Portfólio tradičnej repertoárovej skladby Baletu SND je v závere 102. divadelnej sezóny obohatené o dva projekty, ktoré prinášajú nečakané umelecké presahy a dôležitú podporu vzniku pôvodnej choreografickej tvorby.


Pilotný ročník nového projektu Fashion Ballet´22 a etablovaný multiinštitucionálny projekt Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND sú pre slovenských autorov príležitosťou predviesť na scéne svoju pohybovú invenciu.


Príležitosť je kľúčovým faktorom v rozvoji každého človeka. Príležitosť ukázať svoj potenciál, príležitosť presadiť sa, príležitosť predviesť svoj talent, prípadne ho ďalej rozvíjať, príležitosť dokázať svoje kvality, príležitosť získať si priazeň.


Dostať príležitosť v uzavretom špecifickom profesijnom prostredí, kde pôsobí len hŕstka etablovaných osobností, môže znamenať zásadný rozdiel v ďalšom smerovaní jedinca.


Balet Slovenského národného divadla v závere 102. divadelnej sezóny prináša projekty, ktoré dávajú príležitosť mladým, vyprofilovaným i začínajúcim choreografom.


Kvalitná choreografická tvorba si vyžaduje od svojho autora, teda choreografa, veľké penzum medziodborových vedomostí a ovládanie súboru zručností, ktoré mu umožnia vytvoriť neverbálny, ale najmä zrozumiteľný pohybový text.


Choreograf musí rozumieť hudbe, cítiť jej rytmus a vnímať jej obsah, musí dokázať viazať tanečné kroky do celkov, ktoré sú logicky usporiadané, ktoré dokážu plynúť v čase a priestore, musí komunikovať neraz náročný obsah bez slov, musí vedieť originálne uchopiť myšlienku alebo emóciu a odovzdať ju percipientovi, musí cítiť divadelnosť priestoru, chápať tanec ako súčasť väčšieho celku a mať nekonečnú predstavivosť.


Samozrejmosťou je ovládanie tanečnej abecedy – prvkového materiálu niektorej z tanečných techník, z ktorej tvorí pohybové slová a vety.


Mnoho zručností, ktoré potrebuje choreograf k výkonu svojej profesie, sa dá naučiť, ale na skutočné zvládnutie remesla je nevyhnutný talent. Bez neho bude výsledku tvorivého snaženia chýbať umelecká podstata choreografického remesla. Talent je vzácnosť, ktorú treba rozvíjať.


Bez príležitosti rozvíjať sa môže talent zakrpatiež, ostať nepovšimnutý a nevyužitý.


Kreatívny prienik

Prvý ročník projektu Fashion Ballet ´22 ponúkol príležitosť choreografom, ktorí síce nie sú úplnými nováčikmi vo svojom odbore, no na Slovensku mali zatiaľ len málo možností predviesť svoj tvorivý potenciál.


Viac na www.sme.sk


bottom of page